New products

ReklamacjeW przypadku gdy zakupiony produkt jest niezgodny z umową lub posiada wady fizyczne, Klient ma prawo złożyć reklamacje w oparciu o:

  • regulacje przewidziane przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), w przypadku gdy towar jest niezgodny z umową,
  • regulacje przewidziane przepisami kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi za wady.

Celem złożenia reklamacji Klient zobowiązany jest przesłać wadliwy produkt na adres magazynu Concrete Ul.Obr.Westerplatte 36/1a 80-317 Gdańsk wraz z  dowodem zakupu towaru lub innym dowodem świadczącym o zakupie towaru w Sklepie oraz zgłoszeniem reklamacyjnym znajdującym się tutaj zawierającym podstawę żądania Klienta i tryb rozpatrzenia reklamacji. Przedmiotowe zgłoszenie reklamacyjne nie jest warunkiem koniecznym dla przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia a tylko stanowi ułatwienie dla Klienta. Sklep nie uzależnia przyjęcia reklamacji od przesłania dowodu zakupu jeśli inne okoliczności wskazują iż osoba dokonująca reklamacji towaru dokonała jego zakupu w Sklepie.

Określając żądania w oparciu o tryb przewidziany art. 1 ust a) Klient ma prawo wnioskować o doprowadzenie towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

Określając żądania w oparciu o tryb przewidziany art. 1 ust b) Klient ma prawo od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Klient nie może od umowy odstąpić, jeżeli Sklep niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez Sklep lub naprawiana, chyba, że wady są nieistotne. 

Z uwagi na konieczność sprawdzenia zawartości i kompletności przesyłek  Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Sklep odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Klientowi. Klient traci uprawnienia określone przepisami ustawy o której mowa w art. 1 ust a), jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sklepu o tym fakcie lub jeżeli Klient o niezgodności towaru wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

Sklep odpowiada za wady produktu na podstawie rękojmi (art 1 ust b), jeżeli Klient zawiadomi Sklep o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia, a w wypadku gdy zbadanie rzeczy jest w danych stosunkach przyjęte, jeżeli Klient zawiadomi Sklep o wadzie w ciągu miesiąca po upływie czasu, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł ją wykryć.

Sklep rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sklep zgłoszenia reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem.

Nie mogą stanowić podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów doręczonych Klientowi względem zamówionych, o ile przedmiotowe różnice będą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.


Poza uprawnieniami Klienta wynikającymi z ustaw wskazanych w art. 1 ust a i b) Klient posiadać będzie roszczenia wypływające w udzielanej przez importera lub producenta gwarancji. Zakres i warunki gwarancji będą się różnić w zależności od towarów.

Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku dokonywania jakichkolwiek modyfikacji towaru przez Klienta.

Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadkach: wyłącznej winy użytkownika, uszkodzenia mechanicznego, niewłaściwego konserwowania i użytkowania sprzętu, niezgodnego z instrukcją.

ZwrotyZgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić (zrezygnować) od zawartej Umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania uzasadnienia.

Celem skorzystania z przedmiotowego prawa odstąpienia Klient będzie zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o odstąpieniu według wzoru znajdującego się tutaj i przesłania go na adres Sklepu. Złożenie oświadczenia według wzoru powyżej nie jest warunkiem koniecznym dla przyjęcia zwrotu a tylko stanowi ułatwienie dla Klienta. 

Dla zachowania 14 dniowego terminu dla skutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu wystarczające jest nadanie oświadczenia przed upływem w/w terminu. Dla przyśpieszenia procedury zwrotu płatności Klientowi, zaleca się przesłanie formularza zwrotu wraz z zwracanym produktem oraz dodatkowo oznaczenie przesyłki „ZWROT”.

W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Zwrot następuje na adres magazynu firmy Concrete Ul.Obr.Westerplatte 36/1a 80-317 Gdańsk

Koszt przesłania zwracanego towaru pokrywa Klient, który zobowiązany jest zabezpieczyć odpowiednio przesyłkę celem uchronienia jej od uszkodzeń.

Z uwagi na konieczność sprawdzenia zawartości i kompletności przesyłek  Sklep nie odbiera zwracanych towarów odesłanych za pobraniem.

Zwracany towar musi być, kompletny, bez śladów używania, możliwie w oryginalnym opakowaniu .

Klient wraz z zwracanym towarem jest zobowiązany do przesłania i zwrotu wszelkich świadczeń, w szczególności gratisowych prezentów otrzymanych w związku z zakupem towaru.

Jeśli zwracany towar jest niekompletny, uszkodzony lub posiada ślady użytkowania przekraczające zwykły zarząd, Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu lub obniżenia odpowiednio kwoty zwracanej płatności.

Wraz z zwracanym towarem należy przesłać  w ramach możliwości dla celów identyfikacji Klienta, oryginał dowodu zakupu.

Sklep zwróci należność Klienta tytułem zwrotu towaru na rachunek wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu, w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego i nieuszkodzonego towaru oraz oryginału dowodu zakupu.

WymianaKlient ma prawo do wymiany produktu bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki, pod warunkiem ,że towar nie nosi on śladów użytkowania, znajduję się w oryginalnym stanie i nienaruszonym opakowaniu.

Celem skorzystania z przedmiotowego prawa wymiany Klient będzie zobowiązany:

  • do złożenia pisemnego oświadczenia o wymianie według wzoru znajdującego się tutaj i przesłania go na adres Sklepu.
  • do przesłania wraz z w/w oświadczeniem oryginału dowodu zakupu oraz towaru podlegającego wymianie,
  • złożenia nowego zamówienia w Sklepie wskazując w uwagach do zamówienia, iż dotyczy to wymiany wraz z podaniem poprzedniego numeru zamówienia.

Wymiana towaru może zostać dokonana w przypadku zamiany na towar o identycznej cenie lub droższy.

Z uwagi na konieczność sprawdzenia zawartości i kompletności przesyłek Sklep nie przyjmuje paczek za pobraniem.

Wysyłka nowego towaru nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu wymienianego towaru i ewentualnej dopłacie.